PROC PRINT prints the output data set.
proc print data=close noobs;
   title 'Closing Prices for Horizon Kites and SkyHi Kites';
run;